ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬากลางแจ้ง(ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)
 • โดยใช้งบประมาณจำนวน 4,000,000 (สี่ล้านบาท) กำหนดแล้วเสร็จ
 • ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และวัดเฉลิมพระเกียรติจะดำเนินการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กสูง 7 เมตร
 • ล้อมรอบด้านข้างสนาม 3 ด้าน โดยใช้งบประมาณของวัดจำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาท)
 • กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
 • ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
 • เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกมาเป็นระยะ
 • เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร
 • จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของคูคลอง
 • ทางระบายน้ำให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอประชาสัมพันธ์
 • ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและรายการของตนเอง
 • ในสำเนาทะเบียนบ้านหากพบว่ามีชื่อและการถูกย้ายเข้าทะเบียน
 • บ้านกลางให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนทราบ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
 • เมืองบางศรีเมือง โทร 02447-4065 ต่อ 811-814
 • นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับคิวนัดหมายให้นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
 • ไปตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พระประแดง)
 • แล้วให้ขอรับหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๕๐-๓๖๓๐ ๐๒-๕๘๐-๗๖๓๑
 • ๐๒-๕๘๐-๗๗๙๖ ๐๒-๕๘๐-๙๒๗๖ ๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองเปิดรับลงทะเบียน
 • ผู้สูงอายุและคนพิการในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระท
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 • ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ณ บริเวณท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง
 • จัดขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าสถานนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จนถึงวัดป่าเรไร
 • ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่เวลา ๑๘.๐๐น ไปจนถึงบริเวณจัดงาน
 • ชมการแสดงชุดตำนานนางนพมาศ การแสดงของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
 • กิจกรรมลอยกระทงของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บริหารเทศบาล
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • เวลา ๑๗.๐๐ น.เคลื่อนขบวนจากซอยสามชัย สู่มณฑลพิธี(ท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง)
 • เวลา๑๘.๐๐ น. ชุมชนในเขตเทศบาล หน่วยงานเอกชน
 • กลุ่มพลังมวลชนต่างๆถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่ม)
 • เวลา๒๐๐๐-๒๔.๐๐ น.ชมการแสดงดนตรี โดยกั้ง และแกงส้ม และมหรสพอื่นๆ
 • ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
 • ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ๒. ซื่่่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม
 • ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • ๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 • ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 • ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส
 • ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
 • ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
 • เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
 • หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 • ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญชวนร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เวลา ๑๗.๓๐ น.เคลื่อนขบวนจากบริเวณซอยสามชัย สู่บริเวณมณฑลพิธี (ท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง)  เวลา ๑๘.๐๐ น.เริ่ม
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการที่ได้รับผลกระทบจากการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีทางการค้า ป
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง  ชมการจัดขบวนกระทงใหญ่ และการแสดงชุดตำนานนางนพมาศ และการแสดงของเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ร่วมลอยกร
image01
image02
image03
image04
image05
image06
image07
image08
image09
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษใ
ใคร ที่กำลังอยู่ในภาวะสมองตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออก อย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะสาเหตุนั้นอาจมาจากการที่สมองโดนทำร้าย วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ 10 นิสัยที่ทำร้ายสมองมาฝากก
มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น ถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ ดังน
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  - จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร   จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด  - จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร   ยอดเขาที่สูงที่สุด  - ด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079