ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กองคลัง


กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ-การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในงานการเงินและบัญชี
2.1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
2.2 ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในงานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการซื้อและการจ้าง
2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
3) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
5) งานการจำหน่ายพัสดุ
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.3.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานศึกษาและวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
2) การวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดเก็บรายได้
3) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของ ผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรง เรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
10) งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
2.4 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานทะเบียนทรัพย์สิน
2.4.1 งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17)
2) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
3) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและ รหัสผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)
4) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ
5) การจัดทำรายงานประจำเดือน
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
2.5 ฝ่ายแผนที่ภาษี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานแผนที่ภาษี 2.5.1 งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น
4) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลง
6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
7) การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
2.6 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณ
2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
13) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079