ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)จัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาณศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กระทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากรของชาติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079