ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภทดังนี้

.วันเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒.สถานที่รับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

- สนามเสือป่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

- สำนักงาน ๕๐ เขต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้นๆ

ต่างจังหวัด

รับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ แห่ง

ต่างประเทศ

รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ๙๓ แห่ง

. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๓.๒ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

 

๔. หลักฐานการสมัคร

๔.๑  บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย

๔.๒ สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”(ถ้ามี)

๕. ผู้สมัครเดิม 

ที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้

                ๕.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

                ๕.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  (แบ่งสีตามประเภทของงาน)

๕.๓ ปลอกแขน

๖. ผู้สมัครใหม่

ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชิพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จะได้รับสิ่งของพระราชทานดังนี้

๖.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๖.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)

๖.๓ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

กำหนดวัน /สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน

จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ลงทะเบียน

ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ และ ๑๕๑๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกเวลาราชการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๘  

 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079