ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการยกย่องสื่อโฆษณา"ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม"

โดยเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2560
 

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน

 - ผู้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ส่งผลงานเข้าประกวดไฟล์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อนบันทึก เป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP๔, MPG, WMV หรือ MOV ลงแผ่น CD/DVD จ านวน ๒ แผ่น ระบุชื่อ ผลงาน - ชื่อผู้ส่ง ไปที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๑๑/๓-๕ หมู่ ๒ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๐ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่    ๐๓๔-๙๖๔๙๑๘,๐๙๑-๘๑๕๐๓๗๗
- ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนา www.dra.go.thและเว็บไซต์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา www.sisa.ssru.ac.th หรือ Facebook : sisa.ssru.ac.th
- เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน การสมัครและส่งผลงาน
 

กติกาของการคัดเลือก

- เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
- เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่แล้วในสื่อทางทีวีหรือ YouTube หรือสื่ออื่นๆ ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ และมียอดวิว (Views) ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ วิว
- เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและสังคมว่าเป็นสื่อที่กระตุ้นเตือน สังคมได้อย่างดียิ่ง
- เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำความดีมี ศีลธรรมหรือนำไปสู่อัตลักษณ์ในวัฒนธรรมของชาติ
- เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะธำรงค์รักษาคุณธรรมดีงาม และสันติภาพความสมานฉันท์ทำให้ เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน
- มีคณะกรรมการคัดเลือก ๒ คณะ คณะที่ ๑ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะที่ ๒ ประกอบด้วย ภาคประชารัฐ จำนวน ๒๐๐ คน

 

การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังนี้
รอบแรก พิจารณาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ที่ออกอากาศตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๖๐
รอบสอง กลั่นกรองและแยกประเภทของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมออกเป็น ๔ ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย
รอบสาม  เป็นการพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย ซึ่งได้เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจภาคประชารัฐ เข้าร่วม เป็น กรรมการตัดสินประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และ สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน
 

การประกาศผลและรางวัล

- ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ กรมการศาสนา หรือหน่วยงาน องค์กรที่เปิดรับสมัคร และจะส่งอีเมล์แจ้งไปให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบเกี่ยวกับกำหนดการ และรายละเอียดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
- สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณยก ย่อง แก่เจ้าของสื่อจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
-โทร. 034 - 964 - 918 
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079