ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วงนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุน ดังนี้ 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079