ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมลอยกระทงตามอัธยาศัย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมลอยกระทงตามอัธยาศัย ณ แหล่งน้ำใกล้บ้านหรือสถานที่ลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079