ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ" ธงฟ้าประชารัฐ" ในจังหวัดนนทบุรี

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ " ธงฟ้าประชารัฐ" ร่วมกับภาคเอกชนจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อตค่าครองชีพ โดยผ่านเครื่อง EDC และจังหวัดนนทบุรีได้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการตังเครือง  EDC แล้วจำนวน 36 ร้านค้า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079