ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๕

ด้วยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจน เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 85 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบร...
19 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรมช่างใกล้คุณอบอุ่นใจ

...
1 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

รับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประสานงานจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายล...
11 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

เชิญชวนสตรีคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดโครงการสตรีพิการดีเด่นใต้ร่วมพระบารมี “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา&rdqu...
8 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

เปิดรับลงทะเบียนคนพิการ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะเปิดรับลงทะเบียนคนพิการ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดย...
8 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร...
21 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ

...
16 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up)ปี ๒๕๕๙

ด้วยวิทยาลัยวัฒกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up)ปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเร่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล...
10 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนใส่เสื้อเสื้อสีเหลืองและสีฟ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองและสีฟ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ...
8 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปการประเมินผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมช่างใกล้คุณอบอุ่นใจ)

สรุปการประเมินผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมช่างใกล้คุณอบอุ่นใจ)...
1 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนมิตรสัมพันธ์-รพีร์นคร

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนมิตรสัมพันธ์-รพีร์นคร พ้นจากตำแหน่ง ตามระเบียบเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน  พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 12 (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี จึงกำหนด...
23 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

แก้ไขเเพิ่มเติมประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลในวันวิสาขบูชา

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยที่เห็นเป็นการสมควร เพื่อให้เกิกความชัดเจน และเหม...
18 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079