ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2560

โครงการชลประทานนนทบุรี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อน สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
21 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ด้วย คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ราย นางพชรพรรณ หรือสุนันทา จำปาเทศ ทรัพย์สินที่จะขายปรากฎตามบัญชีท้ายประกาศนี้...
15 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น(IM Japan) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์ก...
15 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกชมรมสวัสดิการและการสงเคราะห์

...
10 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

 ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
9 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกเด็กหรือเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ ยื่นใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด...
8 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุน

 โครงการชลประทานนนทบุรี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ น้ำทะเลหนุน ในช่วงวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 6 คำขอ

ตามที่พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 กำหนดให้มีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีจำนวน 6 คำขอ ดังนี้...
7 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ ให้ ดศ. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้สำรวจ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งร...
4 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนผู้พิการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2560"

ด้วย จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประสานงานจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการดำเนินโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสทัดเทียมในสังคม จึงจัดให้มีการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรต...
4 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

   จังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำความดี มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่า...
3 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท

เนื่องด้วย กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งธนาคารต่าง ๆ ให้มีบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท(ยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับเปิดบัญชี) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ส...
31 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079