ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระการประชุมชมรมสวัสดิการและการสงเคราะห์ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ปีที่ ๕)

...
25 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

วาระการประชุมชมรมสวัสดิการและการสงเคราะห์ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ปีที่ ๕)

...
25 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร (กฟก.) และการนัดหมาย

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีความก้าวหน้าโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข...
21 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

โครงการชลประทานนนทบุรี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อน สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและค...
18 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การจัดประกวดวาดภาพและเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร....
18 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561

     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรีเยาวชนสตรีและบุคคลทั่วไปที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้า...
5 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุ...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)จัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาณศึกษาจัดกระบ...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดเฉลิมพระเกียรตวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ

...
15 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายพ่อภูมิพลฯ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายพ่อภูมิพลฯ" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรี...
12 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079