ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข้อมูลพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคม  การจราจร                 ๑.  การคมนาคมทางบก   มีถนนในเขตเทศบาล ความยาวทั้งสิ้น ๔๗&n...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การศึกษา

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง         ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   มีผู้ดูแลเด็ก &...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ ธุรกิจ               เศรษฐกิจ  มีลักษณะก้ำกึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม  คือประกอบอาชีพรับราชการ ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง            เทศบาลเมืองบางศรีเมือง   ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ช่วงที่ไหลผ่าน   &nbs...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ประวัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง          จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล บางศรีเมือง...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072