ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประวัติเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
        จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล บางศรีเมือง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบางศรีเมืองเป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง 
        เทศบาลเมืองบางศรีเมือง   ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ไหลผ่านปากคลองอ้อมจนถึงปาก คลองบางสีทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนนทบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  ๙  กิโลเมตร(โดยประมาณทางตรง)
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079