ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สภาพเศรษฐกิจอาชีพ ธุรกิจ

              เศรษฐกิจ  มีลักษณะก้ำกึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม  คือประกอบอาชีพรับราชการ  รับจ้าง  แต่ขณะเดียวกันจะมีสวนผลไม้  และค้าขายผลไม้เป็นอาชีพเสริม 

การเกษตรกรรม
              การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  1,850  ไร่  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  มะม่วง  กระท้อน  มะละกอ  กล้วย  ขนุน

การพาณิชย์และบริการ
              การค้า การบริการ ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก  สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภค  การกระจายตัวของร้านค้าและบริการจะหนาแน่นบริเวณสองข้างถนนท่าน้ำนนทบุรี – บางกรวย
              1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                      - สถานีบริการน้ำมัน  2  แห่ง
                      - ตลาดสด  3  แห่ง    
                      - ร้านค้าทั่วไปประมาณ  100  แห่ง
              2.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                      - สถานธนานุบาล  1  แห่ง    
                      - ท่าเทียบเรือ  1  แห่ง
              3. สถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  
                      - สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารตาม  พ.ร.บ.  สาธารณสุข  225  แห่ง

การอุตสาหกรรม
                 มีโรงงานขนาดใหญ่และเล็กจำนวน 10 แห่ง
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079