ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

การศึกษา

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง
        ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   มีผู้ดูแลเด็ก   ๙  คน 
        นักเรียนชาย  จำนวน       ๓๙   คน
        นักเรียนหญิง จำนวน       ๕๒  คน
        จำนวนเด็กในความดูแล  ๙๑    คน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ ๖     
      จำนวน   ๒   แห่ง   ดังนี้
         -  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.พรพรรณ   อินทรประเสริฐ
             จำนวนครูผู้สอน   จำนวน    ๓๑   คน
             ครูอัตราจ้าง          จำนวน    ๒๑   คน
             นักเรียนชาย   ๔๓๑   คน   
             นักเรียนหญิง   ๔๐๖  คน  
             รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   ๘๓๗   คน 
         -  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางศิริลักษณ์  ศรีวีระนุรัตน์              
            จำนวนครูผู้สอน  จำนวน     ๑๐       คน              
             ครูอัตราจ้าง          จำนวน    ๔        คน
             ครูต่างประเทศ     จำนวน    ๒         คน
             ครูพี่เลี้ยง              จำนวน    ๒         คน
             นักเรียนชาย         จำนวน     ๑๒๓  คน     
             นักเรียนหญิง        จำนวน     ๑๒๕   คน
            รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นรวม     ๒๔๘  คน
            อีกทั้งโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์    ยังเปิดเป็นศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ (กศน.)  ประจำตำบลบางศรีเมือง
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  1  แห่ง

 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079