ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร ปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ
            1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน
            2. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
            3. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
            หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
            หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร

ขั้นตอนในการติดต่อ
            บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือ สำนักทะเบียนเขต เด็กและมารดาเด็ก ต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน ถ้าเด็กหรือมารดา เด็กคนใดคนหนึ่ง ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล
็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079