ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คู่มือประชาชน

การแจ้งย้ายออก

การบริการ - เมื่อมีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งย้ายปลายทาง

การบริการ - ผู้ที่ย้ายที่อยู่ สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียนแห่งที่อยู่ใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียน บ้านเดิมทั้งนี้ผู้ย้ายที่อยู่ควรเป็นผู้แจ้งย้ายด้วยตนเอง หลักฐาน...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

การบริการ 1. ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหาก ไม่ขอมีบัตรภายใน 60 วัน จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท 2. ยื่นคำขอที่อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต หรือเทศบาล ที่ตนเองมีชื่อในทะเบ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย

การบริการ - แจ้งความที่อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาล แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือสถานีตำรวจภูธร ให้ยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย หากเลยกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด

การบริการ - เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหากไม่ขอมีบัตรภายในกำหนด 60 วันจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้า...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล

การบริการ - หากเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล ให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้าน หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียน...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง คว...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ภาษีป้าย

ภาษี ป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ โฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้  ไม่ว่...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คืออะไร?              พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โรงเรือนและที่ดิน หมายถึงอะไร?             พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475 โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษั...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การขออนุญาตประกอบการ

- ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน      * รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ      * รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ  - ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์  พิจารณาออกใบ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

ให้ยื่นคำร้องขออนุญาติใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆ.ษ. 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้                1. เพื่อการกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079