ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ

คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่)

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำหเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก และย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดี่ยวกัน

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079