ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่้บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่้บ้าน

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

...
23 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079