ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณอุปกรณ์ และเครื่องขยายเสียงรวมทั้งกล้อง speed dome พร้อมทั้งปรับปรุงฐานการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับใช้งานในห้องประชุมสภาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณอุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง รวมทั้งกล้อง speed dome พร้อมทั้งปรับปรุงฐานโครงสร้างการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับใช้งานในห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079