ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดตั้งศุนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ดังต้อไปนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079