ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตามที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดตั้งศุนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและช่องทางงการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079