ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่สภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และ วรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079