ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

...
28 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560

กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
17 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

...
8 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง จ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะจ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224  หมู่ 1 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืิอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
17 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การรับสมัตรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

...
12 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

...
7 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560...
22 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ระเบียบเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดทำระเบียบเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
19 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การรับสมัตรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

...
20 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่ิอง รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดฯ

...
5 ก.พ. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ปี 2558

...
18 ม.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

...
21 ธ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079