ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กลุ่มสตรีแม่บ้านบางศรีเมือง

กลุ่มสตรีแม่บ้านบางศรีเมือง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินงานของกลุ่ม สตรีแม่บ้านบางศรีเมือง เพื่อสนองนโยบายด้านหารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนารายได้ของประชาชนในเขตเทศบาล
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079