ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.)

ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัย และสามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079