ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  เดิมชื่อ "วัดบางชาวเหนือ" มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕ ไร่ เนื่องจากมีชาวเหนือมาอาศัยอยู่ เมื่อรวมกลุ่มกัน จึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐  ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงมากจนถึง พ.ศ.๒๔๙๔  วัดและประชาชนจึงร่วมกันบูรณะซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่ สำหรับอุโบสถนั้น.คุณหญิงปรางค์ปราโมทย์กับพระยาเจริญราชไมตรี เป็นผู้มีจิตศรัทธาสร้าง เจ้าอาวาส จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตามชื่อของคุณหญิงปรางค์ปราโมทย์  เมื่อวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๔ ต่อมาพระอุโบสถชำรุด ได้มีอาจารย์เฉื่อย ร่วมกับนางสาวเกลี้ยง ไม่เกตุ และนางผัน มั่นตรงจิต ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่  ส่วนวิหารประดิษฐานหลวงพ่อขาว เป็นพระซึ่งชาวบางศรีเมือง และใกล้เคียงให้ความเคารพ นับถื่อ  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พระมหาประทีป  ปทีโป
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079