ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สมาชิกสภาเทศบาล


แถวนั่ง : นายสมชาย อยู่ดี(รองประธานสภาเทศบาล), นางสาวสุรีพร วณิชย์ศักดิพงศ์,
              นายชูยศ โกอัฐวาพร, นายอุดม อุณหกะ(ประธานสภาเทศบาล), นางเดือนน้อย บุญศิริ,
              นายสุรชัย ทับทิมทอง, นายสุรินทร์ ไตรวัย
แถวยืน : ร.ต.อ.เสน่ห์ อริยะตานนท์, นายบุญธรรม ฮะเชียง, นายสุชาติ อ้นอยู่,
              นายพงศ์พันธุ์ พันธุ์โชติ, นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์, นายธงชัย แสงบัว,
              พ.อ.อ. สมศักดิ์ เหมหงษา, นายชื่น ทองอยู่, นายวันชัย ศรีเพ็ง, นายสมประสงค์ ด้วงเหม็ด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079