ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ   ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
1.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณของเทศบาล
2) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
3) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
4) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ พนักงานเทศบาล
5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
7) งานสวัสดิการของหน่วยงาน
8) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
11) งานแจ้งมติการประชุม ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
12) งานพัสดุและการเบิกจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล
13) งานคุมงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
2) งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4) งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.2ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชน
1.2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3) งานจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตามพระราชบัญญัติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
1.3.1 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
4) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
5) งานประสานงานกับอำเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3) งานวิเคราะห์และ พิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079