ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท   ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
         
8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
3) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
4) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
6) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
7) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
8) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079