ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์
ปลัดเทศบาล
นางสาวทัณฑิกา เกตตะพันธ์
รองปลัดเทศบาล
นางกนกวรรณ ทูลทอง
รองปลัดเทศบาล
นางกานต์ชนิต นุชนิยม
รองปลัดเทศบาล
นางทิพมล ลีฬหานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางหทัยทิพย์ ชมชื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุชาติ กระตุฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุจิตร์ เดชพิชัย
ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางชุติมา สุขเจริญพงษ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางลาวัลย์  จอเข็ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายไทยวัฒน์ วงษ์การค้า
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079