ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
 เลขที่ 87 หมู่ 1 ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 110000
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มันธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหาร
นางศิริลักษณ์    ศรีวีระนุรัตน์
การศึกษา สร้างคนให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม ไม่นำพายาเสพติด
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานเน้นคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทยมีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาครู และการบริหารจัดการสารสนเทศคู่ความเป็นสากล
คำขวัญ
เรียนดี ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-แดง
อักษรย่อ
พ.ป.
ประวัติ
      โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ได้เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2492 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน ต่อมาเป็นเอกเทศโดยการจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นครั้งที่ 1
       พ.ศ.2498 นายประสาน วสุวัติ นายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อหาเงิน สมทบสร้างโรงเรียน
       พ.ศ.2500 พระอธิการเผื่อนฐิตรสี เจ้าอาวาส ได้ทำหนังสือยื่นต่อท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ขอเงินสมทบสร้างโรงเรียน
       พ.ศ.2501กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินทำให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นล่างเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2501
       โรงเรียนสร้างขึ้นโดยอาศัยเงินผู้บริจาค นายอำเภอจึงได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนพุฒิปรางค์ปราโมทย์” (เต่งทองราษฎร์อำรุง)เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคทรัพย์
        พ.ศ.2547พันตรีหญิงประจวบสุข กาญจนลักษณ์ บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน พร้อมห้องประชุม เป็นจำนวนเงิน 14,200,000 บาท
        วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทำพิธีเปิดอาคารเรียน “จุล-ประจวบสุข   กาญจนลักษณ์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี นายพระนาย สุวรรณรัฐ เป็นประธานผู้รับผิดชอบ
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079