ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงศึกษาธิการ


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่  เลขที่  86   หมู่ที่ 3  ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี  11000  
โทรศัพท์  447-4875
เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหาร
 ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ
การศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร
               ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ปรัชญา
"สุวิชาโน ภว โหติ"   "ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ" 
คำขวัญ
"การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม"
สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ฟ้า
อักษรย่อ
ฉ.ก.
ประวัติ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  11   กันยายน  2476  โดยมี   นายจำลอง   ยวลาดเป็นครูใหญ่โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อยมา   
                      ในปีพ.ศ.2497   ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม โดยใช้เงินกศศ.(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)จำนวน 1,000,000บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 (พิเศษ)เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2476
                       ปี พ.ศ.2504 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอน ปลายตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 7 ปีโดยเริ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2504 และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2507
                       ปี พ.ศ.2506   ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา พิทธศักราช 2503 กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับโรงเรียวัดเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบเขตบริการ ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ 3,4และหมู่ที่ 5
                      ปีพ.ศ.2540 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                     ปี พ.ศ.2541 พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 พิเศษ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 24 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2541 แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2541 รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
                     นอกจากนี้ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน สร้างโรงจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจัดถมดินด้านริมแม่น้ำจ้าพระยา เพื่อเตรียมสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนของชั้นอนุบาลไว้เป็นสัดส่วน สิ้นเงินการดำเนินงานประมาณ 35 ล้านบาท 
                    ปี พ.ศ. 2542 พระเทพปริยัตยาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานพัฒนาห้องพิเศษต่างๆ อาทิ
                     - ห้องคอมพิเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
                     - ห้องสมุด
                     - ห้องวิทยาศาสตร์
                     - ห้องปฏิบัติการทางภาษา
                     - ห้องผู้บริหาร
                     - ห้องธุรการ
                     - ห้องศูนย์วิชาการ
                     - จัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
                     ก่อสร้างอาคารหอประชุมขึ้น โดยก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 66 เมตร มีพื้นที่รวม 1452 ตารางเมตร
                    ปี พ.ศ.2542   ใช้อาคารเอนกประสงค์ สำหรับการประชุม /โรงอาหารและให้บริการแก่ชุมชนในการจัดงานมงคลต่างๆ
                    ปี พ.ศ.2543 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ จำนวน 15 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 5,179,500 บาท
                    ปี พ.ศ.2544   พระธรรมกิตติมุน๊สร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ  3 ชั้น 15 ห้องเรียน สำหรับเป็นที่เรียนของนักเรียนอนุบาล
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079