ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รับแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์
 • จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
 • ในวันที่ ๑-๒๔ ตลาคม ๒๕๕๗
 • ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 • ณ ห้องโถง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๑
 • แจ้งการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
 • ขณะนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รอหนังสือซักซ้อมแนวทาง
 • การเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หากได้รับหนังสือเทศบาลฯจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันที
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองและสถานที่ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ จะเสด็จไปเสด็จไปทรงถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ในวันอังคาร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินการคัดเลือกการขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรายละเอียดดังนี้&nbs
image01
image02
image03
image04
image05
image06
image07
image08
image09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษใ
ใคร ที่กำลังอยู่ในภาวะสมองตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออก อย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะสาเหตุนั้นอาจมาจากการที่สมองโดนทำร้าย วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ 10 นิสัยที่ทำร้ายสมองมาฝากก
มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น ถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ ดังน
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  - จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร   จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด  - จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร   ยอดเขาที่สูงที่สุด  - ด
 
นายสุพงศ์  ส่งถาวรทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079