ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 36

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

พรบ.ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พรบ.ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

ระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072