ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลผลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลผลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
21 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
21 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
21 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2553

เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2552

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2552  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Information)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
27 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072