ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
     BANGSRIMUANG MUNICIPALITY
              “เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”
โทร :   0-2447-4065-6   0-2882-7061-6
แฟกซ์ : 0-2449-3079
หมายเลขติดต่อภายใน
                                     สำนักปลัด                  กด 1             กองวิชาการฯ               กด 2
                                   กองคลัง                    กด 3             กองช่าง                       กด 4
                                   กองสาธารณสุขฯ       กด 5             กองการศึกษา               กด 6
                                   กองสวัสดิการสังคม    กด 7             (เบอร์ตรงกองสวัสดิฯ  0-2449-3073)
                                   งานทะเบียนราษฏร์     กด 8             ประชาสัมพันธ์              กด 0
                                   สถานธนานุบาล                                                    0-2447-4958
                                   ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง                   0-2446-3503
                                   สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง                                 0-2595-4557
                                   ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2                            0-2449-3070-1
                                   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง)      0-2447-4293
 
Facebook : Bangsrimuang Bsm (เทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
Email : Tbangsrimuang@gmail.com
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง : saraban_04120103@dla.go.th

 
ที่อยู่ : 777 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Address: 777 Moo 3, Bangsrimuang, Muang, Nonthaburi 11000
 
 
พิมพ์ข้อความนี้
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072