ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-learning) สำหรับแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยสามารถเข้าอบรมได้ที่ http://e-pcdc.ddc.moph.go.th/   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072