ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ตราสัญลักษณ์

   

ดวงตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เป็นรูปป้อม ปราการและกำแพงวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี         จังหวัดนนทบุรี

                วัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ จ.ศ. 1209 (พ.ศ.2390)  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระอัยกา พระอัยกี และเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จ   พระศรีสุลาลัย พระราชชนนีพันปีหลวง      โปรดให้สร้างป้อมปราการ ก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาทำนองเดียวกับกำแพงพระบรมมหาราชวัง   ทางราชการเห็นว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรกำหนดเป็นดวงตราเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072