ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้...
14 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยศูนย์ดำรงค์ธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองโดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

คู่มือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง

 คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ระหว่างเดือนมกราคม- เมษายน ทุกปี)

ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ระหว่างเดือนมกราคม- เมษายน ทุกปี) รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล

 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072