ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฝึกอบรม

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2565

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
22 ธ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครการอบรมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครการอบรมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
16 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

การจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น

เพื่อให้กระบวนการในการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบดังนี้ ...
22 มี.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่นที่20

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2563    สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการใ...
18 ส.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Egovernment forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้กำหนดจัดงาน eGovernment Forum 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Digital Government : Towards Smarter Public Services ในวันที่ 26-2...
26 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5

สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระในกำกับของประธานรัฐสภาได้เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5  ซึ่งมีวัตถุเพื่อเสริมสร้างความ...
26 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 – 2)

 ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และภาคพิเศษ  ประจำปีการศ...
27 มี.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านดิจิตอลของประชากรไทย จำนวน 4 หลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ด.ช)ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านดิจิตอลของประชากรไทย จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 มี.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2-3

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 มี.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 ครั้งที่...
17 มี.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563  โด...
12 มี.ค. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072