ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ภารกิจ


เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การคมนาคม และการให้บริการ
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
- เสริมสร้าง ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  วิสัยทัศน์

จากการประเมิณผลการพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา ข้อมูลพื้นฐานศักยภาพและ การวิเคราะห์เงื่อนไขสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อทิศทางการ พัฒนาเทศบาลในช่วงต่อไป ประกอบกับผลการรวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนมาสังเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ กำหนดเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เมืองน่าอยู่อาศัย สังคมเป็นสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม”
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079