ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องมาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องมาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072