ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วิเคราะห์และประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกิดการทุรจริตหรือผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกิดการทุรจริตหรือผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.2565-2569)  และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีส่วนร่วมใน...
26 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้สนใจได้เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองวิชาการและแผนงาน หรือทางเว็...
26 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072