ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

สาส์นจากนายก

  การบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายคือประชาชนเป็นหลัก   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานไปพร้อมๆ กับคณะผู้บริหารเทศบาล  เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ถึงปัญหาได้ดีที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชน นั่นเอง

            การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ส่วนใหญ่มาจากความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล โดยผ่านตัวแทนภาคประชาชนต่างๆ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระดมความคิดมาพัฒนาพื้นที่บางศรีเมือง ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของประชาชน

            ในปัจจุบันและอนาคตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังได้รับรู้ข่าวสารต่างๆของทางเทศบาล ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวบางศรีเมืองทุกคน   เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง เร่งรัดพัฒนาให้เกิดความพร้อม  ด้านการเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน    ให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

   


 
              นายณัฏฐพร  แสงบัว
     นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072