ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สาส์นจากนายก

   การบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  หัวใจหลักก็คือประชาชน    ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  จึงเน้นประชาชน      เป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับคณะผู้บริหารเทศบาล  เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์    ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชน นั่นเอง

            แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองส่วนหนึ่งมาจากการจัดประชุมประชาคมและการ ประชุมจัดทำแผนชุมชน     โดยมีตัวแทนขององค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาและความต้องการของส่วนรวม          ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุมชนทั้ง 41 ชุมชน , กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน   (อสม.),กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปภร.), กลุ่มสตรีแม่บ้านบางศรีเมือง ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนแต่ทำให้บางศรีเมืองแห่งนี้ ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้็

            ก้าวต่อไปในอนาคตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีความพร้อมในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลสิ่งแวดล้อมของบางศรีเมือง     ให้ยั่งยืน ด้วยความมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวบางศรีเมืองทุกคน    ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง หลวง และกำลังเร่งพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมในการเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน    ให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
   
 
              นายณัฏฐพร  แสงบัว
     นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079