ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)

การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072