ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ขั้นตอนการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
19 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรเีมือง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรเีมือง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 มิ.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ  ซึ่งอาจจะถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมในเร...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตประพฤติมิชอบ

คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
4 ต.ค. 2561
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072