ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง นโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ...
27 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.2566-2570) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
15 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้...
17 พ.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ๕ ปี

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
24 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 ก.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เรื่องมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เรื่องมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
10 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เรื่องการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เรื่องการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ

การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
22 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
22 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072