ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
1.วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่อาศัย  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”
2. ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้
          1.  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2.  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4.  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
5.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
6.  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
3. เป้าประสงค์
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
2.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี  โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ  พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษา  ความสะอาด  แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3.  สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
4.  ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัยอย่างทั่วถึง
5.  ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
6.  สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย
4. ตัวชี้วัด
          ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
          ตัวชี้วัด   จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการทั่วถึง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2.  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                               อย่างยั่งยืน
          ตัวชี้วัด   สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3.   เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
          ตัวชี้วัด   1.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ
                    2.  การลงทุนด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาทางด้านการเกษตรมี
                         มาตรฐานมากขึ้น
                    3.  สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.   พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
          ตัวชี้วัด   ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5.   พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
                     ประชาคมอาเซียนได้
ตัวชี้วัด   ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6.   พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
                     ท้องถิ่นอันดีงาม
ตัวชี้วัด   วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมพัฒนา
5. ค่าเป้าหมาย
กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ  โดยกำหนดในอัตราเดิม หรือในอัตราก้าวหน้า
6. กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
กลยุทธ์ที่ 7   ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
กลยุทธ์ที่ 8   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
กลยุทธ์ที่ 9   พัฒนางานผังเมืองรวม  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                    อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์
กลยุทธ์ที่ 4   ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.  เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
กลยุทธ์ที่ 7   ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
               ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
                    ประชาคมอาเซียนได้
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6.  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา
                    ท้องถิ่นอันดีงาม
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา
                ท้องถิ่นอันดีงาม
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุน  การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ
 
 
 
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072