ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

แผนยุทธศาสตร์

การ จัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น         ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงาน ต่าง ๆ ที่อาจส่งผล    ทั้งในทางสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและ ใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประโยชน์สาธารณะสูงสุด

        แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดในการกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำสาระสำคัญในเรื่องต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกัน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 ป้องกัน  แก้ไข  เฝ้าระวัง  ปัญหายาเสพติด
1.3 ส่งเสริม  สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
1.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
1.5 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริม  สนับสนุนการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
1.7 ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ
1.8 ส่งเสริม  สนับสนุนการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา  สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 2.1 บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และมลพิษต่างๆ
2.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุมการฆ่าสัตว์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน  บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  การลดภาวะโลกร้อน
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
3.2 พัฒนางานผังเมือง  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร
3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
3.4 พัฒนาระบบจราจร  ขนส่งมวลชน  การวิศวกรรมจราจร  และบุคลากร
3.5 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ
     เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 ส่งเสริม  สนับสนุนประชาธิปไตย  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.3 ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
4.5 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 ส่งเสริม  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่นๆ
4.7 ส่งเสริม  ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4.8 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว  
     เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการพาณิชย์  และการลงทุน
5.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
5.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเที่ยว
5.6 ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
5.7 ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 5.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปํญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริม  สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ  โบราณสถาน  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา   ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริม  สนับสนุนด้านศาสนา
 6.3 ส่งเสริม  ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079