ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนอัตรากำลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
30 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ต้นน้ันได้ปฏิบัติงานอยู่และเข้าใจหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งการโยกย้าย การสับเปลี่ยนในตำ...
27 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี  2564-2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
29 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

แผนการพัฒนาพนักงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
29 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072