ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ 1. สถานที่ตั้ง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่  เลขที่  86   หมู่ที่ 3  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัด...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560)     &nbs...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  มีครู ระดับ คศ.1 จำนวน 3 ราย ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  5 ราย จำนวนเด็กในความดูแล  จำ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072